PRIVACYBELEID

Zorgboerderij Erve Wessels, gevestigd aan Nieuwstadweg 4 te Daarle, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

1. Contactgegevens

Website: www.ervewessels.nl

Adres: Nieuwstadweg 4, 7688 PW Daarle

Telefoonnummer: 0630475187

Als u vragen heeft over uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Daniëlle Reefhuis, via info@ervewessels.nl of telefonisch op 0630475187.

 

2. Persoonsgegevens die we verwerken

Zorgboerderij Erve Wessels verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 

  • Uw naam, geslacht, geboortedatum en -plaats
  • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

We verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheidsinformatie en het Burgerservicenummer (BSN), indicatiebesluit, functioneringsplan en rapportages om passende zorg te bieden, inclusief persoonsgegevens van minderjarigen. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.

4. Doel en grondslag van de gegevensverwerking

Zorgboerderij Erve Wessels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en om te voldoen aan wetten.
  • We streven ernaar alleen de noodzakelijke gegevens te verwerken voor het beoogde doel.

 

5. Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen

Als zorgboerderij erkennen we het belang van de bescherming van persoonsgegevens van minderjarigen. We verzamelen alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten en met toestemming van ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers. Indien een minderjarige gebruik maakt van onze diensten, verzoeken we om de toestemming van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger voordat we persoonsgegevens verzamelen. We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en dat hun persoonsgegevens veilig worden verwerkt.

 

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Zorgboerderij Erve Wessels maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Zorgboerderij Erve Wessels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

8. Toegang tot dossiers

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemers in een daartoe geschikte afsluitbare kast bewaard, zodat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. Daarnaast is er ook een beveiligd digitaal systeem aanwezig waarin deze gegevens staan opgeslagen. De zorgboer(in) heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken en bevoegde medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de begeleiders, waaronder ook vrijwilligers en stagiaires, en de zorgboer(in). De zorgboer(in) en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.

9. Delen van persoonsgegevens met derden

Zorgboerderij Erve Wessels deelt uw gegevens alleen met derden als dat nodig is voor onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We sluiten verwerkersovereenkomsten af met organisaties die namens ons uw gegevens verwerken.

 

10. Cookies en vergelijkbare technieken

We maken gebruik van functionele en analytische cookies om de functionaliteit van onze website te waarborgen en te optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website kunt/heeft u toestemming (ge)geven voor het plaatsen van deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Meer informatie over cookies op onze website is opgenomen in ons cookiebeleid https://ervewessels.nl/cookiebeleid-eu/

11. Rechten van betrokkenen

  • Recht op toegang: U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Dit stelt u in staat om te controleren welke gegevens wij over u hebben en hoe wij deze gebruiken.
  • Recht op rectificatie: Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren of aanvullen.
  • Recht op verwijdering: U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als u uw toestemming intrekt, als de verwerking onrechtmatig is, of als wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te wissen.
  • Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen van onze zorgboerderij. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Indien u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, heeft u het recht om deze gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die zijn vermeld in dit privacybeleid. We streven ernaar om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij complexe verzoeken, kan het nodig zijn om deze termijn te verlengen. Als dit het geval is, zullen wij u op de hoogte stellen van de redenen voor de vertraging en de verwachte duur van de verlenging.

 

12. Beveiliging van persoonsgegevens

Zorgboerderij Erve Wessels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ervewessels.nl. Daarnaast beschikken wij over een datalekprotocol.

 

13. Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die zijn vermeld in dit privacybeleid. We zullen ons best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in Nederland. U kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

14. Periodieke herziening en updates van het privacybeleid

 

Dit privacybeleid treedt onmiddellijk in werking en geldt voor alle medewerkers van Zorgboerderij Erve Wessels.  Dit privacybeleid wordt regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming blijft met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en onze bedrijfspraktijken. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen op onze website worden gepubliceerd en de datum van de laatste herziening zal worden bijgewerkt om aan te geven wanneer het beleid voor het laatst is herzien. Betrokkenen worden aangemoedigd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op updates. Eventuele significante wijzigingen in het privacybeleid zullen ook worden gecommuniceerd aan betrokkenen via geschikte communicatiekanalen.

22-12-2023